മിഷൻ & വിഷൻ

e431d5aa305d7bc88369ac076227a63

ദൗത്യം

ചൈനീസ് ഹെവി മോട്ടോർസൈക്കിൾ സംസ്കാരത്തെ നയിക്കുക.

ചൈനീസ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ വ്യവസായം ലോകത്തെ നയിക്കട്ടെ.

ദർശനം

ചൈനീസ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഹെവി മോട്ടോർസൈക്കിൾ വ്യവസായത്തിന്റെ നേതാവാകാൻ.

എല്ലാ ഹന്യാങ് ആളുകളും ഒരുമിച്ച് അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന സന്തോഷകരമായ ഒരു സംരംഭമാകാൻ.